مایندموتورزن یکی از نام های پدر است / اسلاوی ژیژک - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
زن یکی از نام های پدر است / اسلاوی ژیژک

در تاریخ Tuesday 24 May 2011

ترجمه: سمانه مرادیانی