مایندموتورآرمانشهر از طریق همانندی/ منطق «مشابهت» گُدار / هیراکیورا کی - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
آرمانشهر از طریق همانندی/ منطق «مشابهت» گُدار / هیراکیورا کی

در تاریخ Monday 20 September 2010

ترجمه: محمود سودایی