تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای April, 2009

الکل صنعتی / بابک سلیمی زاده

( شعر )

  شب شکمِ گنده‌اش را روی پیشخوانِ پنجره‌ام می‌اندازد تالاپ چشمهای پارانوئیدم را انگار مردمی نیست . از دیو سفید پای در بند تا کارگاه نساجی منتهی الیه سمت راست کوچه مان یک ناجی با اسب سفید زآهن به میان یکی کمربند دارد می تازد لیکن به گزارش شاهدان عینی وقتی به ما می‌رسد تنها […]

تاریخ مختصر گروه ادبی مارکسیستی / اس. آی. هومر

ترجمه: وحید ولی زاده  

هملت پیش از ادیپ / اسلاوی ژیژک

ترجمه: بهنام صدر