تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای July, 2009

ریخت شناسی شعرِ تخریب / حسین نوش آذر

 

کارل مارکس، کالاها و شهرها / اندی مریفیلد

مترجم: امین قضایی (فصل اول کتاب مارکسیسم شهری)  

سیاست شعر: سرنگونی امر والا / علیرضا محولاتی