تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای June, 2013

نوشتن، همواره نوشتن / هلن سیکسو

ترجمه: سارا خادمی من الجزایر را ترک گفتم. من پاره ای از الجزایر هستم. هنوز هم پاره ای از الجزایر هستم. من در الجزایر حبس گشته ام، با مردگانی که به لبه‌ی خاطراتم چنگ انداخته اند. با بیشمار ناشناختگان مرده‌ی الجزایری. با تن پدرم که به خاک بازگشت، به خاک شمال آفریقا. پدر من از […]