تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای April, 2019

جهان ماشین‌های خراب، رئالیسم گمانه‌ای و ادبیات / گرنت همیلتون

مترجم: پویان کرمی نشر الکترونیک مایندموتور  

در کنار خویشتن: درباره محدودیت‌های خودآیینی جنسی / جودیت باتلر

ترجمه: بابک سلیمی زاده اینکه چه چیز یک جهان را قابل زیستن می‌کند پرسش کمی نیست. فقط هم پرسشی مختص به فیلسوفان نیست. به انحا گوناگونی در همه‌ی زمان‌ها توسط مردمان در مسیرهای مختلف زندگی مطرح شده است. اگر این همه‌ی آن مردمان را فیلسوف می‌کند، پس این استنتاجی‌ست که من مشتاقانه آن را می‌پذیرم. […]