تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای April, 2021

تنظیمات جنسیتی / جودیت باتلر

ترجمه: بابک سلیمی زاده   در نگاه نخست، اصطلاح «تنظیم» به نظر اشاره بر نهادی‌شدن فرایندی دارد که افراد توسط آن منظم می‌شوند. فی‌الواقع، ارجاع به تنظیم به طور جمع پیشاپیش به معنای تائید آن قوانین، قواعد، و سیاست‌های انضمامی‌ای است که ابزارهای قانونی‌ای را برمی‌سازند که افراد به میانجی آن منظم می‌شوند. اما من […]

پساانسانی، بسیار انسانی / رزی برایدوتی

بسوی یک هستی‌شناسی فرایند نو ترجمه: بابک سلیمی زاده       سایبورگ‌ها، گونه‌های همراه و سوژه‌های ایلیاتی من آثار دانا هاراوی را به عنوان فلسفه‌ی قاره‌ای خوانش می‌کنم، بخصوص در سنت ماتریالیسم تنانه که، همراه با ژرژ کانگویلهم، این بحث را مطرح می‌کند که هر نظریه‌ی سوبژکتیویته که شایسته‌ی عنوانش باشد، باید ساختار جسمیت‌یافته […]