مایندموتورگای دوبور، شهر مارکس و کوکاکولا - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
گای دوبور، شهر مارکس و کوکاکولا

در تاریخ October 10, 2009

(از کتاب مارکسیسم شهری – اندی مریفیلد)

ترجمه: امین قضایی