مایندموتوربیانیه‌ی «چه باید کرد؟» - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
بیانیه‌ی «چه باید کرد؟»

در تاریخ Saturday 10 January 2009

ترجمه: وحید ولی زاده