مایندموتورحلقه‌ی فکری : پرونده‌ی ما و مارکسیسم - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
حلقه‌ی فکری : پرونده‌ی ما و مارکسیسم

در تاریخ Wednesday 10 December 2008

حلقه‌ی فکری : پرونده‌ی ما و مارکسیسم

گوناگونی و کلّیت در عصر پسامدرن / ایرا چرنوس
منطق و سرمایه‌داری / امین قضایی
مرگ مولف، تجدید سلطه / مهدی سلیمی
به کودکی که هنوز زاده نشده / بابک سلیمی زاده
چه باید کرد (با لنین)؟ / اسلاوی ژیژک