مایندموتوراز جویس به مثابه نشانه تا نشانه‌ی قدرت / اسلاوی ژیژک - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
از جویس به مثابه نشانه تا نشانه‌ی قدرت / اسلاوی ژیژک

در تاریخ Wednesday 5 November 2008

ترجمه: تینا رحیمی