مایندموتورآرت کالت هفدهم - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
آرت کالت هفدهم

در تاریخ July 10, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره سیاست و هنر ـ جان مالینو / گراناز رستمی
بسط نظری شیوه تولید ـ امین قضایی
دانشگاه در خیابان ـ مصاحبه وحید ولی زاده با پاول آرسنف
چیزهایی درباره آینده ۱ ـ امیر کیانپور
معماری و اوتوپیا در روسیه سرخ ـ الیزابت کلوستی بیژور/ وحید ولی زاده
شاخه گل ـ سیروس کفایی