مایندموتورچکیده‌ای از «جنسیت به مثابه اجرا» / مصاحبه‌ای با جودیت باتلر - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
چکیده‌ای از «جنسیت به مثابه اجرا» / مصاحبه‌ای با جودیت باتلر

در تاریخ Sunday 15 June 2008

ترجمه: محمد مهدی نجفی