مایندموتورآرت کالت شانزدهم - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
آرت کالت شانزدهم

در تاریخ September 05, 2007

امر شخصی سیاسی ست / آنجلا کلی / امین قضایی
مصاحبه ی نیولفت ریویو با جرج لوکاچ / وحید ولی زاده
آلودگی گوارشی / بابک سلیمی زاده
هنر و سیاست در زمانه ی ما / لئون تروتسکی / گراناز رستمی
نقدی بر تئاتر “نمایش” / صمد شمس
چند فتومونتاژ / هومن کاظمیان