مایندموتوراز جویس به مثابه نشانه تا نشانه‌ی قدرت / اسلاوی ژیژک - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
از جویس به مثابه نشانه تا نشانه‌ی قدرت / اسلاوی ژیژک

در تاریخ Monday 30 July 2007

ترجمه: تینا رحیمی