مایندموتورآرت کالت پانزدهم - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
آرت کالت پانزدهم

در تاریخ April 24, 2007

ما : نوعی دیگر از یک بیانیه / ژیگاورتوف / ماریا عباسیان
مناسک – بدن ها – اطوارها / بابک سلیمی زاده
گفتمان های حقیقت در باب تمایل جنسی / مارک پوستر / امین قضایی
بیمار نقاش – نقاش بیمار / مهدی سلیمی
نظریه ی کوییر و ساخت هویت جنسی