مایندموتورمراقبت و شدن / ژیل دلوز در گفتگو با آنتونیو نگری - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
مراقبت و شدن / ژیل دلوز در گفتگو با آنتونیو نگری

در تاریخ April 15, 2007

برگردان: بابک سلیمی زاده