مایندموتورمراقبت و شدن / ژیل دلوز در گفتگو با آنتونیو نگری - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
مراقبت و شدن / ژیل دلوز در گفتگو با آنتونیو نگری

در تاریخ Sunday 15 April 2007

برگردان: بابک سلیمی زاده