مایندموتورنمایشنامه «بالکن» / ژان ژنه - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
نمایشنامه «بالکن» / ژان ژنه

در تاریخ February 08, 2015

ترجمه: علی شفیعی

نشر الکترونیک مایند موتور

نمایشنامه بالکن ژان ژنه نخستین بار سال ۱۹۵۷ یعنی یک سال پس از تألیف در مرکز تئاتر لندن به روی صحنه رفت و بعد آن بارها دچار سانسور و توقیف اجرا شد. این اثر راوی یک شکاف است، و به قول گلدمن اگر نمایش «سقوط امیدهای بی نظیر انقلاب» باشد، اما تحولات اجتماعی را چنان واقع گرایانه و آشکار نشان میدهد که امید این تغییر را به سطوح ادبیات میکشاند. از این رو این اثر خود امیدی برای انقلاب است.