مایندموتورفاشیسم افسون‌گر / سوزان سانتاگ - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
فاشیسم افسون‌گر / سوزان سانتاگ

در تاریخ January 12, 2015

 ترجمه: محمود سودایی

فاشیسم افسونگر (Fascinating Fascism) نخستین‌بار در فوریه‌ی ۱۹۷۵ و در نشریه‌ی­ مرور کتاب نیویورک منتشر شد و سپس در کنار چند مقاله‌ی دیگر در مجموعه مقالاتی از سانتاگ با عنوان «زیر نشان کیوان» انتشار یافت.