مایندموتورراهنمای محلی / شعری از آرش قربانی - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
راهنمای محلی / شعری از آرش قربانی

در تاریخ July 27, 2013

راهنمای محلی می گوید:

در شرق جنگل های انبوه رشد می کند و به خصوص نوعی گیاه دارویی که در دردهای مزمن استفاده می شود.

اینجا مسیر رودخانه های فصلی مشخص نیست

تولید ناخالص در شهرهای بزرگ دو برابر شهرهای کوچک است. هشتاد درصد ساکنان بومی و مابقی مهاجرند. در نقشه اینجا خیلی شبیه بین النهرین نیست و بیشتر شبیه پرانتزی است که در جمله ها می گذارند. پوست محلی ها سیاه نیست. اگرچه افسانه ای می چرخد این جا که آن ها پیشتر سیاه بوده اند. مردم خطوط راه آهن را دوست دارند. دولت مسئول تصمیم های کوچک و بزرگ است. در انتخابات نیمی به رئیس جمهور جدید و نیمی به رئیس جمهور قبلی رای داده اند. بومیان به سادگی ازدواج می کنند و مراسم کوچکشان را به اطلاع یکدیگر نمی رسانند. در سرتاسر زمستان قهوه می خورند. این قهوه با طعم خاص از بزریل وارد می شود و مردم را کمی اندوهناک می کند.