مایندموتورشماره اول فصلنامه «مطالعات جنسیت» منتشر شد - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
شماره اول فصلنامه «مطالعات جنسیت» منتشر شد

در تاریخ December 24, 2011

شماره اول فصلنامه علمی-تخصصی «مطالعات جنسیت» با موضوع پدیدارشناسی و هرمنوتیکِ جنسیت به صورت پی دی اف منتشر شد.

فصلنامه «مطالعات جنسیت» آنطور که در سرمقاله اش آمده است قصد دارد خلاء علمی و تحقیقاتی در مورد جنسیت و شرم از سخن گفتن در مورد امر جنسی در دانشگاه های ایران را به ما نشان دهد و گامی در جهت نگارش مقالات پژوهشی در این زمینه بردارد. وقتی دانشگاه از دانش های رهایی بخش تهی می شود، تنها راه ما تولید این دانش ها به عنوان یک سلاح است.

با معرفی این فصلنامه به دوستان خود، گردانندگان را در پخش آن یاری کنید.