مایندموتورپرونده ی «رئالیسم انتقادی در ادبیات ایران» منتشر شد - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
پرونده ی «رئالیسم انتقادی در ادبیات ایران» منتشر شد

در تاریخ November 13, 2011

.

پرونده ی رئالیسم انتقادی در ادبیات ایران منتشر شد.

برای دسترسی به صفحه ی ویژه ی حلقه ی فکری به این آدرس مراجعه کنید

:: فهرست مطالب ::

درون و بیرونِ بَیَل / بابک سلیمی زاده

زنده باد زندگی به همان ترتیبی که جریان دارد / مهدی سلیمی

آن موجود عجیب و غریب موبور در ادبیات دهه چهل/ وحید ولی زاده

مبارزه ای سپرده به زمین / سینا فاضل پور

تهیدستان شهری: سیاست و ادبیات داستانی در دهه چهل/ وحید ولی زاده

خواندنِ یک مبارزه / بابک سلیمی زاده

لینک مستقیم به پرونده

برای ارتباط یا همکاری با حلقه ی فکری می توانید با ایمیل زیر در تماس باشید

mindmotor[at]gmail[dot]com

موضوع پرونده ی آینده:تولید دانش در ایران