مایندموتوردرون و بیرونِ بَیَل / بابک سلیمی زاده - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
درون و بیرونِ بَیَل / بابک سلیمی زاده

در تاریخ Saturday 12 November 2011

:: پرونده ی رئالیسم انتقادی در ادبیات ایران ::

نگاهی به داستان «عزاداران بَیَل» نوشته ی غلامحسین ساعدی