مایندموتورنقاشی هایی از بهمن محمدی - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
نقاشی هایی از بهمن محمدی

در تاریخ July 21, 2011

نام اثر شماره چهار «مَمَک مَسانی» (با ابعاد ۱۵۰ در ۱۱۵) و نام اثر شماره پنج «سپاسگزارم آقای دوساد» (با ابعاد ۱۰۰ در ۱۲۰) می باشد.