مایندموتورتماشاگر رهایی‌یافته / ژاک رانسیر - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
تماشاگر رهایی‌یافته / ژاک رانسیر

در تاریخ Sunday 22 May 2011

ترجمه: بابک سلیمی زاده