مایندموتورچهار شعر از ائلوار قلی وند - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
چهار شعر از ائلوار قلی وند

در تاریخ March 12, 2011

ترجمه: آهو حسانی

 

۱

من عجیب تو رو دوست دارم

از فصل ها

فصل پنجم رو

از وطن ها

وطن دّوم

از عمرم

فردای خطرگر مجهول

صد سال بعد از این سال‌ها رو دوست دارم

یه برادر اون طرف دریاها

از مادرها

مادر همسایه رو

من عجیب تو رو دوست دارم

 

۲

خسته ام

سردمه

یه آغوش گرم بده

یه فنجون چای

رو برگردونم از آفتاب

 

 

 

۳

درس نمی خونم

سر کار نمی‌‌رم

پدر

من خودم کاار دارم

من قاچاقچی ی پروانه هام

 

۴

این مورچه

در لانهاش می‌‌گردد

همانطور که پدرم دنبالآزادی

در روزنامه‌های اوپوزیسیون