مایندموتورالجزایر / کتی آکر - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
الجزایر / کتی آکر

در تاریخ August 10, 2010

ترجمه: سمانه مرادیانی

مجموعه­ ای از اوراد، چراکه هیچ چیز دیگری کارگر نیست

زمین الجزایر در این گنداب امریکا زندگی صورتی­ رنگی ست