مایندموتوردر ستایش هویّتِ در مصاف با هویّت‌ها / فلیکس گتاری - مایندموتور
تماسآرشیوخانهجستجو
در ستایش هویّتِ در مصاف با هویّت‌ها / فلیکس گتاری

در تاریخ June 15, 2010

مصاحبه‌ای با ژان-شارل ژمبون و ناتالی منیان

ترجمه: سمانه مرادیانی