تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای May, 2009

خطاب به همه‌ی کارگران / بین الملل موقعیت گرایان

ترجمه: محمد مهدی نجفی   رفقا، آنچه که ما پیش از این در فرانسه انجام داده‌ایم، اروپا را در نوردیده است، و به زودی همه‌ی طبقات حاکمه‌ی جهان را تهدید خواهد کرد؛ از بروکراتهای مسکو و پکن گرفته تا میلیونرهای واشینگتن و توکیو. درست همانطور که ما رقص پاریس را به وجود آوردیم، پرولتاریای بین‌الملل می‌خواهد بار […]

کاربرد وقت آزاد / بین الملل موقعیت گرایان

بین الملل موقعیت گرایان ۱۹۶۰ ترجمه : بابک سلیمی زاده   سطحی ترین و همیشگی ترین ابتذال مکرّر جامعه شناسان متمایل به چپ سالهای اخیر این است که می گویند فراغت در جوامع سرمایه داری مترقی به عاملی عمده بدل شده است. این بی مزّه گی و ابتذال پایه ی مباحثات له یا علیه اهمیت […]