تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای March, 2015

مارکسیسم و فلسفه / موریس مرلو-پونتی

ترجمة مهدی سلیمی  «رادیکال بودن، یعنی به ریشة قضایا پی بردن. در مورد انسان، این ریشه چیزی جز خودِ انسان نیست» (مارکس، گامی در نقد فلسفة حق هگل) اگر کسی بخواهد مارکسیسم را برپایة نوشته‌های ‌یک‌سری مارکسیست‌های معاصر مورد داوری قرار دهد، در اینصورت به تصور غریب و نامانوسی از مارکسیسم و نسبت آن با فلسفه دست […]

شک سزان / موریس مرلو-پونتی

ترجمة مهدی سلیمی ترجمه این مقاله تقدیم می شود به “مجتبی تفنگ”، برای تمام فلاکتهای زندگی نقاشانه و انزوای ناب اش. سزان صد جلسة کاری برای کشیدن یک طبیعت بیجان و صد و پنجاه جلسه برای کشیدن یک پرتره لازم داشت. آنچه که ما کارِ سزان می‌نامیم، برای خودِ او صرفاً یک جُستار یا رهیافتی در […]