تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای November, 2009

محاکات / شعری از بابک سلیمی زاده

( شعر )

  ترس و شفقت ممکن است که از منظره ی نمایش حاصل گردد و همچنین ممکن است که از ترتیب حوادث پدید آید، و آنچه از این طریقِ اخیر حاصل شود برتر است و البته کار شاعران بزرگ تواند بود . در واقع افسانه باید چنان تالیف گردد که هر چند کسی نمای ش آن […]

منطق شیطان / کتاب امین قضایی

بازخوانی ماتریالیستی از عهد عتیق   از مقدمه ی کتاب فرمان، همزمان وسوسه ی شکستن خود را هم تولید می کند. در تخیلات سفر پیدایش ، اولین فرمان و اولین وسوسه به ترتیب به خدا و شیطان تعلق دارند. این کتاب به تشریح روان کاوانه ی سوژه به مثابه ی عرصه ی تقابل وسوسه های […]

شورش چرخ‌دنده‌ها / داستانی از محمد مهدی نجفی

ماتریالیسم تاریخی چیست؟ / آتولفو ریرا

ترجمه: میلاد مرادی