تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای June, 2016

مرگ / ژرژ باتای

ترجمه: سارا خادمی   جسد و پوسیدگی قلمروی طبیعی ممنوعیت‌ها صرفاً از آن سکسوالیته و گناه نیست؛ بل همچنین مرگ را نیز شامل می‌شود. ممنوعیت‌هایی که مربوط به مرگ هستند دارای دو وجه است: اولی قتل را ممنوع، و دومی تماس با اجساد را محدود می‌سازد. به طور کلی، ممنوعیت‌هایی که ابژه‌های آن مدفوع، زنای با […]

تداومِ دید / مجتبی حق جو

video دانلود ویدئو