تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای June, 2020

کتابچه 5.1.10.60/ مجموعه آثار مجتبی حق جو

 

بخش‌هایی از «آگوا ویوا‌» / کلریس لیسپکتر

ترجمه: اشلینگ لیلاییون     با چنان شادیِ عمیقی همراه است. سبحان‌الله‌. فریاد می‌زنم: سبحان‌الله. تسبیحی آمیخته با حزین‌ترین ضجّه‌ی آدمی از دردِ جدایی اما غَریوی با لذّتی اهریمنی، چون اینک دیگر کسی جلودارم نیست. هنوز می‌توانم از منطق بهره گیرم – من ریاضی خوانده‌ام، که جنونِ منطق است – اما اکنون خونآبه می‌خواهم – […]