تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای January, 2022

آیین پیوت نزد تاراهومارایی‌ها / آنتونن آرتو

ترجمه: رضا سیروان     چنان که پیشتر گفته‌ام، کاهنان توتوگوری بودند که راه سیگوری را بر من گشودند، همانطور که چند روز پیش تر از آن استاد همه‌ی چیزها راه توتوگوری را بر من گشوده بود. استاد همه‌ی چیزها کسی است که بر روابط بیرونی میان آدم‌ها فرمان می‌راند: دوستی، ترحم، خیرات، وفاداری، پارسایی، […]