تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای April, 2011

فریاد روی خط دهان / بابک سلیمی زاده

آرتو / موریس بلانشو

ترجمه: سمانه مرادیانی  

آرتو، به سوی تئاتر شقاوت / مهدی سلیمی

آنتونن آرتو، یک جنون ناتمام / مهدی سلیمی