تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای October, 2009

گای دوبور، شهر مارکس و کوکاکولا

(از کتاب مارکسیسم شهری – اندی مریفیلد) ترجمه: امین قضایی

کارل مارکس، کالاها و شهرها / اندی مریفیلد

مترجم: امین قضایی (فصل اول کتاب مارکسیسم شهری)