تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای January, 2010

صلح خدایان / بخش هایی از الهیات مکان / مهران حاتمی

  ١- دایره در عصر تراژیک یونان در مقام مجازى براى مکان در اغلب آثار منسوب به این دوران شمایلى مشهود است. در مجسمه سازى (براى نمونه در سیسیل) تمامى وقایع، موجودات و اشیا در حیطه اى محدود به مرز این دایره محصوراند. دو حیطه قابل تصور است، حیطه محصور به این دایره و حیطه […]