تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای September, 2011

پاره نویسی / نانام

( شعر )

  این متن‌های کوتاه ظرف چند هفته گذشته و در حالت‌های گوناگون بر کاغذ آمده‌اند. نیازی ندیدم  که برای خوش آمدِ خاننده به آنها وحدت ببخشم. اینها برآمد و نماینده‌ی تناقض‌های من به مثابه شاهدی بر زندگی و آثار آیرو هستند. این تناقض ها همانقدر خانش‌های مرا رقم زده اند که نوشته های او را. […]

چند کار از نانام

( شعر )

بازجویی نام: بوق نام خانوادگی: ترافیک به تازگی مرده ای از روی من پرید. حصار کشیدم. حصار را هم پرید. خودم را کشیدم دید که اهلش نیستم. گفت ببخشید. گفتم: مگه خری خارکـسـده؟! گفت نه، شیرازی‌ام. گفتم: پس چرا….. و قرررررررررت! دوباره کاغذ را گذاشت توی ماشین تحریر و شروع کرد : نام و نام […]