تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای November, 2011

تهیدستان شهری: سیاست و ادبیات داستانی در دهه چهل/ وحید ولی زاده

:: پرونده ی رئالیسم انتقادی در ادبیات ایران ::  

آن موجود عجیب و غریب موبور در ادبیات دهه چهل/ وحید ولی زاده

:: پرونده ی رئالیسم انتقادی در ادبیات ایران ::

تاریخ مختصر گروه ادبی مارکسیستی / اس. آی. هومر

ترجمه: وحید ولی زاده  

بیانیه‌ی «چه باید کرد؟»

ترجمه: وحید ولی زاده    

گوناگونی و کلّیت در عصر پسامدرن / ایرا چرنوس