تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای August, 2008

دلوز و امر واقع لکانی / اسلاوی ژیژک

ترجمه: مهدی سلیمی    

فلسفه‌ی طنز / امین قضایی

 

چند کار از نانام

( شعر )

بازجویی نام: بوق نام خانوادگی: ترافیک به تازگی مرده ای از روی من پرید. حصار کشیدم. حصار را هم پرید. خودم را کشیدم دید که اهلش نیستم. گفت ببخشید. گفتم: مگه خری خارکـسـده؟! گفت نه، شیرازی‌ام. گفتم: پس چرا….. و قرررررررررت! دوباره کاغذ را گذاشت توی ماشین تحریر و شروع کرد : نام و نام […]

نوازندگان / محمد مهدی نجفی