تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای September, 2010

آرمانشهر از طریق همانندی/ منطق «مشابهت» گُدار / هیراکیورا کی

ترجمه: محمود سودایی

مصاحبه با ژرژ باتای درباره ی ادبیات و شر

ترجمه: سمانه مرادیانی باتای در پیش گفتار ادبیات و شر (La Littérature et le Mal, 1957) می گوید « ادبیات بی گناه نیست، او گناه کار است و باید بر این خصلت خود صحه گذارد.» در این اثر کلمه، گوشت، و شیطان با تیزنگری ژرفی در آثار چند نویسنده ی بزرگ بررسی و وانموده شده اند: […]

نقاشی هایی از مقداد لُر پور

چرا گورخر نمرده است؟ / آرش قربانی

یادداشتی بر یک نقاشی رئوف دشتی   یک صندلی و آن سو یک گورخر بدون سر. یک گور خر که بدون سر هم همچنان یک بدن کامل است. گورخری که به راحتی و چابکی هر گورخر دیگری می دود. هیچ نیازی به یک سر ندارد. سر در جایی دیگر ساخته می شود ( درست مثل […]

خوره‌گی / داستانی از مریم شیخ

در زندگی خوره هایی هست که معلوم نیست چه دردی آنها را به جان آدم انداخته است. امروز در ایستگاه مترو نشسته بودم تا وقتی قطار آمد جلوی آن پرت شوم و بمیرم. اما وقتی در خیالم آدم هایی که پس از مرگم گریه می کردند را شمردم ، منصرف شدم. با احتساب اعضای خانواده […]