تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای July, 2013

راهنمای محلی / شعری از آرش قربانی

( شعر )

راهنمای محلی می گوید: در شرق جنگل های انبوه رشد می کند و به خصوص نوعی گیاه دارویی که در دردهای مزمن استفاده می شود. اینجا مسیر رودخانه های فصلی مشخص نیست تولید ناخالص در شهرهای بزرگ دو برابر شهرهای کوچک است. هشتاد درصد ساکنان بومی و مابقی مهاجرند. در نقشه اینجا خیلی شبیه بین […]

مجموعه طراحی های مجتبی حق جو: درهم آمیزی

دیالکتیک تاریخ / لوئی آلتوسر

ترجمه: بابک سلیمی زاده توضیح: متنی که در اینجا ارائه می شود، بخشی از کتاب «سیاست و تاریخ» نوشته ی لوئی آلتوسر است که سعی می کنم به مرور آن را بطور کامل ترجمه نمایم. بدایع نظری آلتوسر در مورد فلسفه سیاسی، در این فصل او را به خوانشی ژرف در باب تمامیتِ طبیعت-اصل حکومت ها و رابطه […]