تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای March, 2015

مارکسیسم و فلسفه / موریس مرلو-پونتی

ترجمة مهدی سلیمی  «رادیکال بودن، یعنی به ریشة قضایا پی بردن. در مورد انسان، این ریشه چیزی جز خودِ انسان نیست» (مارکس، گامی در نقد فلسفة حق هگل) اگر کسی بخواهد مارکسیسم را برپایة نوشته‌های ‌یک‌سری مارکسیست‌های معاصر مورد داوری قرار دهد، در اینصورت به تصور غریب و نامانوسی از مارکسیسم و نسبت آن با فلسفه دست […]

پا بــــــــ پا / داستانی از محمد کلاگر

  مشغول نقاشی روی سنگی صاف و صیقلی بودم. نمی‌دانم از کِی سنگ‌بازیچه ی هرروزه‌ی ناموزونِ بی‌نظیرِ من شده بود. دزدیده بودمش از دستان ظریف آنیســ ، ناگهان، با یک جست سریع، بی‌آنکه فرمانی از جایی ساطع شده باشد، و بی‌هیچ اراده‌ای. اینکه چطور توانستم مرتکب چنین چابکی‌ای شوم مرا هم به شک انداخته است. […]