تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای August, 2010

چه کسی از تکرار دوباره‌ی عمل‌اش می‌ترسد؟/ مهدی سلیمی

در انجیل لوقا روایت شده است که دو دزد همراه مسیح به صلیب کشیده شدند(“آنگاه دو دزد یکی بر دست راست و دیگری بر دست چپ با مسیح مصلوب شدند”). یکی از آنان بر مسیح اهانت کرد و آن دیگری از اینکار دوری جست. از اینرو مسیح به او گفت: تو امروز با من در […]

الجزایر / کتی آکر

ترجمه: سمانه مرادیانی مجموعه­ ای از اوراد، چراکه هیچ چیز دیگری کارگر نیست زمین الجزایر در این گنداب امریکا زندگی صورتی­ رنگی ست  

باغ مخفی / نقاشی هایی از رئوف دشتی

بی‌قراری امر منفی / ژان لوک نانسی

ترجمه: علیرضا محولاتی