تماسآرشیوخانهجستجو

بایگانی

بایگانی برای April, 2007

وصله وُ گل ُپل ُمشت / محمود سودایی

آورده اند روزی آدم ازمزرعه بازگشت و بر در ِخانه کوفت. حوا جواب داد : تو کیستی که بر در می کوبی؟ آدم خشماگین گفت : آیاغیر از من و تو کس دیگری هم در این کره خاکی هست؟ و این در حالی بود که هیچ یک ازآندو نمی دانست دیگری یعنی چه؟ کره یعنی […]

آرت کالت پانزدهم

ما : نوعی دیگر از یک بیانیه / ژیگاورتوف / ماریا عباسیان مناسک – بدن ها – اطوارها / بابک سلیمی زاده گفتمان های حقیقت در باب تمایل جنسی / مارک پوستر / امین قضایی بیمار نقاش – نقاش بیمار / مهدی سلیمی نظریه ی کوییر و ساخت هویت جنسی  

نقاشی های رئوف دشتی

۲۲ / کتاب محمد مهدی نجفی

نشر الکترونیکی مایند موتور قسمت اول : از طبقه‌ی ۲۲ قسمت دوم : دوست من دایناسور! قسمت سوم : انا البیست و دو  

مراقبت و شدن / ژیل دلوز در گفتگو با آنتونیو نگری

برگردان: بابک سلیمی زاده    

چادرنامه / باران ساکت

( شعر )

 

پيير در هيأت مسيح / مهدی سلیمی

(یادداشتی بر پرونده ی یک جنایت / میشل فوکو)  

وسط / محمود سودایی